bouncy  |  2016~2017 Tokyo, Japan
Qieman (且慢)  |  2016 Beijing, PRC
CMED Construction  |  2016 Phnom Penh, Cambodia
The General Association of Zhejiang Entrepreneurs (浙商总会 / GAZE)  |  2016 Zhejiang, PRC
Nishijin-ori Co-creation Project |  2016 Kyoto, Japan
SKETCH NOTE  |  2016 Tokyo, Japan
Echigo Futon  |  2016~ Niigata, Japan

You may also like

Back to Top